Dokumentacja powykonawcza robót posadzkarskich – jastrychy cementowe

Coraz częściej jednym z wymogów dla prowadzenia kompleksowych robót posadzkarskich jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych prac. Wbrew pozorom nie jest to jedynie wymysł Inwestora, czy Generalnego Wykonawcy, ale również bardzo przydatna rzecz dla samego Wykonawcy.
Prowadząc wiele inwestycji na przestrzeni lat warto bowiem archiwizować swoje realizacje i dokumentację na podstawie, której wykonywane były roboty. Pamiętajmy o tym, że zwykle na większych obiektach – budynki wielomieszkaniowe – tzw. „kubaturówka”, obiektach użyteczności publicznej zakres robót jest duży i obejmuje szereg zadań, a sama realizacja potrafi trwać miesiącami. Na wykonane roboty trzeba dać gwarancję, której okres potrafi wynosić nawet 60-70 miesięcy od daty odbioru końcowego. A ludzie, którzy w naszej firmie byli odpowiedzialni za daną realizację mogą już w niej dawno nie pracować. Warto, aby pozostał po tej realizacji ślad w postaci dokumentacji powykonawczej, który w razie potrzeby pomoże odtworzyć przebieg robót, zakres, ewentualne zmiany w stosunku do projektów i założeń, zastosowane materiały itp.

Co powinna zawierać dokumentacja powykonawcza na roboty posadzkarskie?

Wszystko zależy od wymagań stawianych przez Generalnego Wykonawcę lub Inwestora (jeśli GW nie występuje).  Najlepiej przygotować dokumentację w wersji papierowej – zwykle w 3 egzemplarzach: 1 dla Generalnego Wykonawcy, 2 dla Inwestora – zwykle jeden z nich dla samego Inwestora, a drugi dla Administratora/Zarządcy budynku. Całość powinna być umieszczona w odpowiednio opisanym segregatorze. Dokumentacja zawiera stronę tytułową oraz spis treści. Kolejne pozycji to zwykle: oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót budowlanych, o kompletności dokumentacji powykonawczej i oświadczenie o objęciu robót gwarancją.

Opis techniczny robót posadzkarskich

Kolejnym, bardzo ważnym punktem jest opis techniczny wykonanych robót. Co powinien zawierać opis techniczny robót posadzkarskich, np. jastrychów cementowych? Zakres wykonanych robót, czyli powierzchnię posadzek oraz informację, czy w zakresie były same podłoża jastrychowe , czy też dodatkowe warstwy np. izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna. Następnie należy kolejno, opisać przebieg wykonywania robót, czyli czynności składające się na wykonanie wylewek jastrychowych krok po kroku. Należy również dołączyć przekrój warstw, a jeśli na różnych kondygnacjach zastosowano różne rozwiązania w układzie warstw, wtedy załączamy przekroje wszystkich rozwiązań. Opis techniczny dopełnia przedstawienie receptury jastrychu cementowego, który został zabudowany na danym obiekcie.

Rysunki powykonawcze

Kolejnym elementem dokumentacji powykonawczej są rysunki powykonawcze. Na rzutach poszczególnych kondygnacji należy zaznaczyć, gdzie wykonaliśmy nasz zakres robót. Warto pamiętać o tym, że dokumentację tworzymy również dla siebie, dlatego lepiej jest zlecić wydruk rysunków w odpowiednim formacie, aby zapewnić ich czytelność i dobrze je poskładać, niż drukować rysunki na formacie A4 ponieważ mogą być nieczytelne.

Dokumenty materiałowe

Kolejny ważny element, który w zasadzie powinien być gotowy przed przystąpieniem do robót to dokumentacja dotycząca użytych materiałów. Przed przystąpieniem do robót Generalny Wykonawca na bazie przedstawionej dokumentacji materiałów (karty techniczne, karty charakterystyki, deklaracje właściwości użytkowych wyrobów, deklaracje zgodności, aprobaty ITB) powinien przygotować tzw. karty materiałowe do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wszystko co trzeba zrobić w tym obszarze dokumentacji powykonawczej to zebrać w jednym dziale wszystkie w/w dokumenty materiałowe dla użytych materiałów: cementu, kruszywa, dodatków chemicznych do mieszanki, folii, papy (jeśli była zastosowana), taśmy dylatacyjnej, styropianu (jeśli  był użyty), włókna polipropylenowego, siatek zbrojeniowych (jeśli były użyte), czy perlitu.

Dokumenty gwarancyjne

Na koniec, nie mniej ważne, dokumenty gwarancyjne, czyli karta gwarancyjna – opisująca okres gwarancji oraz jej zakres (tak, tak, nie wszystko obejmuje gwarancja) oraz karta pielęgnacji i użytkowania jastrychów cementowych czyli instrukcja obsługi dla podłoży jastrychowych – jak je pielęgnować w okresie dojrzewania i jak je użytkować po okresie dojrzewania, aby służyły przez wiele lat.

Tak przygotowaną dokumentację należy odpowiednio opieczętować (DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA) oraz dodatkowo na niektórych dokumentach WBUDOWANO NA OBIEKCIE (podać nazwę obiektu według wymagań Generalnego Wykonawcy) i podpisać przez osoby do tego wyznaczone. Następnie 1 komplet dokumentacji skanujemy i nagrywamy na płytę CD/DVD lub nośnik pamięci USB.

Warto wykonać również kopię zapasową dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej dla siebie, żeby w razie potrzeby móc po nią sięgnąć.